Site news

  ปัญหาระบบขัดข้องระหว่างการจัดสอบปลายภาค

  โดย Admin RMUTI -

  Megaphone - Free marketing iconsแจ้งการแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องระหว่างการจัดสอบปลายภาค

  เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2566 พบว่ามีการใช้งานระบบ LMS เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

  แผนกงาน e-learning จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของระบบให้สูงขึ้น แต่การดำเนินการดังกล่าว มีการตั้งค่าการทำงานของระบบไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการใช้งานระหว่างช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคมที่ผ่านมา

  ทั้งนี้แผนกงานได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้  รายวิชาที่มีอยู่

  Computer Programming for ACME
  กัมพล อรนนท์

  Computer Programming for ACME

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน วัตถุประสงค์หลักของวิชานี้คือ ให้นิสิตเข้าใจหลักการในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของภาษาโปรแกรม เพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้รับ การเขียนโปรแกรมเป็นความสามารถที่ต้อง ลงมือฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เหมือนกับทักษะอื่นทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องฝึก ๆ ๆ ให้ชำนาญจึงจะได้ผล ไม่สามารถได้มา ด้วยการอ่าน ๆ ๆ จำ ๆ ๆ

  สื่อการสอนนี้จะถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใช้ทบทวนเนื้อหาหลังจากจบการบรรยายเนื้อหาด้วยตนเอง ในแต่ละบท ใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และใช้ระหว่างการเขียนโปรแกรมจริงในห้องเรียน ที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ นักศึกษาจะได้ทบทวนบทเรียน เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนฝึกเขียนโปรแกรมตาม โจทย์ ฝึกหาที่ผิด และฝึกตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย

  แนะนำวิศวกรรมศาสตร์
  พลเทพ เวงสูงเนิน

  แนะนำวิศวกรรมศาสตร์

  วิชาแนะนำวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิชาที่เริ่มต้นการแนะนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อต่อยอดไปสู่วิชาทางวิศวกรรมขั้นสูง

  00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5): Sport and Recreation for Health
  พิระนันท์ นาคศรี

  00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5): Sport and Recreation for Health

  วิธีการออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การฝึกทักษะการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง หลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  NEO A2 (English for Communication) CT.18
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  NEO A2 (English for Communication) CT.18

  English vocabulary, phrases, expressions, and structures used in daily life, use of English skills in listening, speaking, reading, and writing for daily communication in various situations with appropriate vocabulary, expressions, and structures.

  NEO A1 (Basic English) CT.1
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  NEO A1 (Basic English) CT.1

  Basic English vocabulary, expressions and sentences for communication at the beginner level under various situations; greetings, introductions, asking and answering questions about personal information, housing, known people and owning things; English practice in listening, speaking, reading and writing skills for communication at the beginner level; the use of basic English to interact with others in simple, accurate, appropriate and uncomplicated ways and languages.

  English for Daily Life (00-400-070-003) copy 1
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  English for Daily Life (00-400-070-003) copy 1

  English vocabulary, expressions and sentences used in various situations; English practice in listening, speaking, reading and writing skills for everyday communication in various situations under international contexts and cultural diversity by using appropriate vocabulary, expressions and structures.

  NEO A2 (English for Daily Life) CT.4
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  NEO A2 (English for Daily Life) CT.4

  English vocabulary, expressions and sentences used in various situations; English practice in listening, speaking, reading and writing skills for everyday communication in various situations under international contexts and cultural diversity by using appropriate vocabulary, expressions and structures.

  แคลคลูลัส 1
  วัชรินทร์ ชาติบุปผาพันธ์สุนิสา เลื่อมใส

  แคลคลูลัส 1

  เนื้อหาประกอบไปด้วย 
  1.อนุพันธ์
  2.ปริพันธ์

  00-000-041-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด
  อดุลย์ อัสโยอิศรา โคตุทา

  00-000-041-004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย รายได้และการเติบโตของธุรกิจการสื่อสาร ความรับผิดชอบและการมีคุณธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิถีชีวิตอย่างชาญฉลาด และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  Information and communication technology; Patterns and roles of internet communication; Impact on life and adjustment for changes in Thai society and global society; Revenue and growth of communication service via internet; Responsibilities and morals in the age of borderless communication; Information and Technology Literacy; Application of information technology for smart living and continuous learning


  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  ธีรนุช สุมขุนทด

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


  00-000-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  กุลวรรธน์ ธงกิ่ง

  00-000-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต และการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนเองให้เข้ากับชีวิตและสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


  00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5): Sport and Recreation for Health
  มนัสสิริ คงรัศมีชารี จันสุพรมสาวิตรี ปักการะโตกฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติสิริไพศาล ยิ้มประเสริฐอดุลย์ เปลื้องสันเทียะ

  00-000-023-001 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5): Sport and Recreation for Health

  คำอธิบายรายวิชา

  ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ฝึกทักษะ การออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาหลัก โภชนาการเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  00-000-032-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  อัญชลี ทำทองกุลวรรธน์ ธงกิ่ง

  00-000-032-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  CLO 1 สามารถเลือกใช้ถ้อยคำสำนวน ประโยค ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

  CLO 2 สามารถใช้ภาษาไทยได้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน 

  CLO 3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการรับสารและการส่งสาร  

  CLO 4 สามารถพูดเสนองานทางวิชาการและพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้ 

  CLO 5 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ศูนย์กลางนครราชสีมา
  ชัยยศ จันทร์แก้วสุภวุฒิ ภูมิรัตนณัฐวุฒิ มีศิลป์สุชนมา สุขรักษาวงศ์พนาวรรณ หวังดีปริศฑนุช เกษียร

  00-000-041-002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ศูนย์กลางนครราชสีมา

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประยุกต์ แนวโน้มและผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคม  และมีความตระหนักรู้เพื่อการปรับสภาพการดำรงชีวิต

  00-000-042-001 คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  กุลวรรธน์ ธงกิ่ง

  00-000-042-001 คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

  LO 1 : ผู้เรียนสามารถคานวณเศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน ร้อยละ ดอกเบี้ยและการผ่อนชาระ

  LO 2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีกาหนดการเชิงเส้น

  LO 3 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการทางตรรกศาสตร์

  LO 4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

  LO 5 : ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานร่วมกับผู้อื่นได้

  LO 6 : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ต่อตนเอง

  English Writing for Daily life
  สรินทร์ภัสร์ ชูธรัตน์

  English Writing for Daily life

  English writing in different situations; forms filling, short message and letter writing, writing about themselves and their daily life.


  English Writing for Daily Life (00-000-031-205)
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  English Writing for Daily Life (00-000-031-205)

  Course Description

  English writing in different situations; forms filling, short message and letter writing, writing about themselves and their daily life.


  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ผศ.กรรณิกา บุตรอุดม)
  กรรณิกา บุตรอุดม

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ผศ.กรรณิกา บุตรอุดม)

  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน มีคุณธรรมและเทคนิควิธีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อเพิ่มคุณค่าและคุณภาพชีวิตตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาล (คนดี  คนเก่ง  มีความสุข)

  คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต/อาจารย์ทวี
  ทวี นำสกุลวงศ์

  คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต/อาจารย์ทวี

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์  แนวความคิด  ความเชื่อและความมีเหตุผล  ประกอบด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


  ทักษะการรู้สารสนเทศ
  รัตนากร ยิ้มประเสริฐ

  ทักษะการรู้สารสนเทศ

  รายงานทางวิชาการ การเลือกแหล่งสารนิเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารนิเทศ การกำหนดคำค้น การเลือกทรัพยากรสารนิเทศ

  พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข/อาจารย์สิตาภา เกื้อคลัง
  สิตาภา เกื้อคลัง

  พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข/อาจารย์สิตาภา เกื้อคลัง

  พัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเมืองภาคพลเมือง ความสัมพันธ์   ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์อื่นๆที่ใช้ควบคุมสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ ระหว่างปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (00-000-031-102) (1/66)
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (00-000-031-102) (1/66)

  คำอธิบายรายวิชา

  การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเลือกใช้ศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่เหมาะสม


  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน (00-000-031-101)(1/65)
  เมทินี ดวงประเสริฐชัย

  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน (00-000-031-101)(1/65)

  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน กลวิธีที่เหมาะสมในการฟัง  พูด อ่าน และเขียน การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความรู้เพิ่มเติม 

  English language for study skills development: various strategies in listening, speaking, reading and writing; development of English ability as a tool for further study

   


  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ศูนย์กลางนครราชสีมา
  ธิดารัตน์ กุณะวงษ์

  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ศูนย์กลางนครราชสีมา

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์และการเจริญเติบโต ระบบอวัยวะ อาหาร เครื่องสำอาง สารพิษ การระบาด และการป้องกันโรคที่มีผลกระทบต่อสังคม การใช้ยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ดูแลสุขภาพของตนเอง และให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่บุคคลอื่น


  กลศาสตร์ของไหล copy 1
  ฆนัท วิญญูสิทธิ์รักษ์

  กลศาสตร์ของไหล copy 1

  สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการโมเมนตัมและสมการพลังงานสมการ ความต่อเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงที่กรณีศึกษาการออกแบบทางกลศาสตร์ของไหล

  Properties of fluid, fluid static; momentum and energy equations; equation of continuity and motion; similitude and dimensional analysis; steady incompressible flow; case study in fluid mechanic's design


  อาณัติสัญญาณระบบราง
  ปริญญา กิตติสุทธิ์

  อาณัติสัญญาณระบบราง

  วิวัฒนาการของระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ อุปกรณ์อาณัติสัญญาณบนทาง ระบบบังคับสัมพันธ์ การติดตามและตรวจจับตำแหน่งขบวนรถไฟ ประแจบังคับเลี้ยว ประแจกลไฟฟ้าและระบบการเชื่อมต่อระบบอาณัติสัญญาณ การจัดแบ่งตอนวิ่งของแต่ละขบวนรถไฟแบบตอนวิ่งสมบูรณ์และตอนวิ่งอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ (ATS ATC ATO) ระบบการสื่อสารของระบบอาณัติสัญญาณ ระบบอาณัติสัญญาณบนขบวนรถ ระบบป้องกันอัตโนมัติ (ATP) ระบบควบคุมรถไฟยุโรป (ETCS) ระบบควบคุมรถไฟจีน (CTCS) ระบบควบคุมด้วยระบบสื่อสาร (CBTC) ศูนย์บังคับการจราจรส่วนกลาง

  Development of the railway signal system; signal equipment on the way; interlocking, tracking and tracing locations of the trains; steering linkages, electric wrench and signal system; management of running trains from the operation control centre; automatic train control system (ATS ATC ATO); communication system of the signal system, signal system on the trains; automatic train protection (ATP), European train control system (ETCS), Chinese train control system (CTCS); communication based train control system (CBTC); centralized traffic control system

  เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง
  ธันยวรา อันอาตม์งาม

  เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

  ประวัติศาสตร์รถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงในอนาคต การวิจัยและพัฒนาการของการออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง การบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาเมือง กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

  High speed train history, high speed train technology; future of high speed train; research and development of high speed train; maintenance of high speed train; high speed train with city development; technology transfer mechanism of high speed train


  วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบราง
  ธันยวรา อันอาตม์งาม

  วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบราง

  วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าในระบบราง ระบบสตาร์ทและระบบประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับรถไฟ หลักการและการออกแบบของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงและกระสลับสำหรับลากจูงรถไฟ การตั้งค่ารีเลย์ป้องกันและการจัดลำดับความสัมพันธ์ การต่อลงดินและการเชื่อม การจำลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพกำลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบกำลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบำรุง

  Basic circuit and electronics; electrical and electronic instruments; electric circuits in railway systems; starting system and charging system; electronic engine-control systems; overview of power supply system for railways; concept and design of DC and AC traction power supply system; protection relay setting and coordination, earthling and bonding; computer modeling of traction power supply system; power quality; supervisory control and data acquisition (SCADA); auxiliary power supply system and maintenance


  เสถียรภาพและการควบคุมการบิน
  กัมพล อรนนท์

  เสถียรภาพและการควบคุมการบิน

  รายวิชานี้เปิดสอนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เสถียรของอากาศยาน ปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพอากาศยาน/การบิน การตอบสนองของอากาศยาน เมื่อมีการปรับองศาการควบคุมของพื้นผิวควบคุม ข้อแตกต่างของอากาศยานที่มีเสถียรภาพสูงและเสถียรภาพต่ำ การปรับปรุงเสถียรภาพอากาศยาน และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับอากาศยานขณะทำการบิน

  การเตรียมฝึกงานสำหรับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  กัมพล อรนนท์

  การเตรียมฝึกงานสำหรับวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

  หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่เตรียมออกสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ซึ่งนักศึกษาได้เรียนในรายวิชาต่างๆ มาอยู่แล้วตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีทักษะอื่น ๆ ประกอบ เช่น บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน มารยาทการเข้าสังคม การรับมือกับอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และอื่นๆ ที่เป็นทักษะในการใช้ชีวิตในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  Aircraft Structures
  กัมพล อรนนท์

  Aircraft Structures

  โครงสร้างอากาศยาน ความแข็งแรงโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้างอากาศยานอย่างเหมาะสม

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑฺ์จากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (Innovation and Technology of Vegetable, Fruit and Meat Products) (1/2566)
  ณัฐพร ชัชวาลธาตรี

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑฺ์จากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (Innovation and Technology of Vegetable, Fruit and Meat Products) (1/2566)

  คำอธิบายรายวิชา

  คำจำกัดความและชนิดของผักและผลไม้ โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณภาพของผักและผลไม้ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และองค์ประกอบของกล้ามเนื้อ การฆ่าสัตว์และการชำแหละ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อภายหลังการฆ่า คุณภาพของเนื้อสัตว์ บทบาทของสารเคมีที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ การใช้ประโยชน์ผลิตผลพลอยได้จากสัตว์


  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 (Innovation and Technology in Food Processing 1) (1/2566)
  ณัฐพร ชัชวาลธาตรี

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 (Innovation and Technology in Food Processing 1) (1/2566)

  คำอธิบายรายวิชา

  ความสำคัญของการถนอมและการแปรรูปอาหาร น้ำในกระบวนการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบ การหมักดอง การใช้ความเย็น การใช้ความร้อน การทำแห้ง การระเหยและการทำให้เข้มข้น สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป เทคนิคการถนอมอาหารด้วยการควบคุมและปรับเปลี่ยนบรรยากาศ และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล


  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
  วีรวัตร นามานุศาสตร์

  เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

  ประโยชน์และความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปัญหาเมล็ดพันธุ์พืช สรีรวิทยาของเมล็ดพืช และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด การแก่ การพักตัว และการงอกของเมล็ด มีลักษณะทางพันธุ์กรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์แบบต่างๆ วิธีการใหม่ๆ ด้านการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการทดสอบเมล็ดพันธุ์ หลักการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช และตลาดเมล็ดพันธุ์

  หลักการวิเคราะห์อาหาร
  ประชิต อยู่หว่าง

  หลักการวิเคราะห์อาหาร

  รายวิชานี้มีเนื้อหาในด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาหารและผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ทางเคมี และกายภาพ การประเมินประสาทสัมผัส หลักการ วิธีการ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร

  เป้าหมายของการเรียนวิชานี้คือการให้นักศึกษามีความรู้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในอาหารทั้งสารอาหารหลัก และสารสำคัญอื่น ๆ รวมทั้งปฏิกิริยาเคมีสำคัญที่เกิดขึ้นในอาหาร

  Field Practice 3 (ด้านเทคโนโลยีอาหาร)
  ประชิต อยู่หว่าง

  Field Practice 3 (ด้านเทคโนโลยีอาหาร)

  เป็นวิชาที่ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย 1) ทักษะพื้นฐานด้านการแปรรูป การวิเคราะห์ และการควบคุมคุณภาพอาหาร 2) ทักษะพื้นฐานในการแปรรูปอาหาร 3) ทักษะพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร
  4) ทักษะพื้นฐานในการตรวจสอบคุณภาพอาหารทางเคมี  5) ทักษะพื้นฐานการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
  6) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้
  7) 
   การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ 8) การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 9) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ

  Field Practice 4 (ด้านเทคโนโลยีอาหาร)
  ประชิต อยู่หว่าง

  Field Practice 4 (ด้านเทคโนโลยีอาหาร)

  รายวิชานี้เป็นการฝึกงานให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีอาหารเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง   

  วัตถุประสงค์ของรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ       

  1)       รู้และมีทักษะในการสืบค้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  2)       รู้, เข้าใจ และสามารถปฏิบัติข้อตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (personal hygiene)

  3)       มีทักษะในการแปรรูปอาหารเบื้องต้น

  4)       มีทักษะในการวางแผนการทำงานแปรรูปอาหาร

  5)       มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม

  6)       รู้วิธีการนำความรู้ และทักษะพื้นฐานในการแปรรูป และการวิเคราะห์คุณภาพอาหารที่ได้ศึกษามาแล้วในวิชา ฝึกงาน 3 (เทคโนโลยีอาหาร) เช่น การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส, Pearson square, การวิเคราะห์ปริมาณกรด และ pH รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft  Excel มาใช้ในการแปรรูป/การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

  7)       คำนวณหาต้นทุนการผลิตอาหารได้

  8)       มีทักษะในการนำเสนอผลงานที่ได้จากการแปรรูป/การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์พร้อมภาชนะบรรจุ, PowerPoint, โปสเตอร์, วิดีโอ, รูปภาพ, ประชาสัมพันธ์, การออกบูธและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์

   


  02-093-415 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
  น้ำฝน ไทยวงษ์

  02-093-415 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

  หลักการ ความสำคัญ และบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป การพัฒนาสูตร การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม และทดสอบผลิตภัณฑ์


  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Laboratory) รหัส 02-408-113-309
  ปัทมา สุภาผล

  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering Laboratory) รหัส 02-408-113-309

  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือในหน่วยปฏิบัติการต่างๆ (unit operation) ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน


  หลักการวิศวกรรมอาหาร (Principles of Food Engineering) รหัส 02-408-113-308
  ปัทมา สุภาผล

  หลักการวิศวกรรมอาหาร (Principles of Food Engineering) รหัส 02-408-113-308

  1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการวิศวกรรมอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องมือในหน่วยปฏิบัติการต่างๆ (unit operation) ในอุตสาหกรรมอาหาร และเลือกใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

  1.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการคำนวณค่าทางวิศวกรรมของเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง


  Seed Production Technology
  เดือนเพ็ญ วงค์สอน

  Seed Production Technology

  ประโยชน์และความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปัญหาเมล็ดพันธุ์พืช สรีรวิทยาของเมล็ดพืช และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด การแก่ การพักตัว และการงอกของเมล็ด ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์แบบต่างๆ วิธีการใหม่ๆ ด้านการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการทดสอบเมล็ดพันธุ์ หลักการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช และตลาดเมล็ดพันธุ์


  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
  ประชิต อยู่หว่าง

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ ประเภทและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม นวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่ม สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  5มื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ  

  1)       รู้ประเภทและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  2)       อธิบายวิธีการผลิตเครื่องดื่ม และสามารถเลือกใช้วิธีการ และ/หรือสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพและป้องกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้อย่างถูกหลักการ และปลอดภัย

  3)       รู้คุณภาพทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส และจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มแต่ละชนิด และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแต่ละชนิดได้  เทคโนโลยีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives Technology) รหัส 02-093-313
  ปัทมา สุภาผล

  เทคโนโลยีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives Technology) รหัส 02-093-313

  ความสำคัญ ชนิด สมบัติของวัตถุเจือปนในอาหาร เทคโนโลยีและแนวทางการใช้วัตถุเจือปนในอุตสาหกรรมอาหาร กฎหมายและมาตรฐานด้านวัตถุเจือปนในอาหาร เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร

  นวัตกรรมการผลิตพืชในโรงเรือน Arduino Smart Farm(STEM Education) /ผศ.ดร.เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล
  วีรวัตร นามานุศาสตร์เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล

  นวัตกรรมการผลิตพืชในโรงเรือน Arduino Smart Farm(STEM Education) /ผศ.ดร.เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล

  นิยามและความสำคัญของโรงงานพืช ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญ ของพืชในระบบปิดความ สำคัญของการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ ด้านปัจจัยที่ควบคุมการ เจริญและการพัฒนาการของพืชในระบบปิด เช่น แสง น้ำ คาร์บอนไดออกไซต์ อุณหภูมิ สารอาหาร และอื่น ๆ สาเหตุของอาการปลายไหม้และการควบคุม หลักการออกแบบและ ก่อสร้างโรงเรือนอัจฉริยะที่ถูกสุขลักษณะ การควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงพืชในอาคารด้วย ระบบอัตโนมัติและถูกสุขลักษณะ หลักการวิเคราะห์และประเมินวงจรชีวิตพืช/วิเคราะห์ กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการ

  หลักการจุลชีววิทยาทางอาหาร
  ฐิติกร มหิสนันท์

  หลักการจุลชีววิทยาทางอาหาร

  ชนิดของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ก่อโรค การคัดเลือกและตรวจสอบจุลินทรีย์เพื่อการวิเคราะห์ การตรวจนับจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพอาหาร ผลของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่มีต่อเซลล์จุลินทรีย์ นวัตกรรมการใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารด้านจุลชีววิทยา

  02-092-413 Meat and Dairy Product Technology
  เบญญา แสนมหายักษ์

  02-092-413 Meat and Dairy Product Technology

  โครงสร้างและส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์ คุณภาพของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังสัตว์ถูกฆ่า การตัดแต่งซาก การเก็บรักษาและการแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตน้ำนม องค์ประกอบและคุณสมบัติของน้ำนม การตรวจคุณภาพน้ำนม การควบคุมคุณภาพของน้ำนม การแปรรูปน้ำนม

  Meat structure and composition, nutritive value of meat, meat quality, post-mortem changes of meat, carcass cutting, storage and meat processing, milk production, composition and properties of milk, milk quality determination, quality control and milk processing.


  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Production Innovation and Technology)
  จิระวัลย์ โคตรศักดี

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant Production Innovation and Technology)

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ การจัดการดูแล การให้อาหาร การตลาด โรงเรือนและอุปกรณ์ การขุนและการใช้ผลพลอยได้จากการเกษตรให้เป็นประโยชน์ ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การเกษตร (Agricultural Product Innovation and Technology) รหัส 02-093-419
  ปัทมา สุภาผล

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การเกษตร (Agricultural Product Innovation and Technology) รหัส 02-093-419

  โครงสร้างและสมบัติทางชีวเคมีของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ โครงสร้างและสมบัติทางชีวเคมีของเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงหลังการตายของสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตร การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์การเกษตร นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบรรจุและการยืดการอายุการเก็บรักษาของอาหาร
  ประชิต อยู่หว่าง

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบรรจุและการยืดการอายุการเก็บรักษาของอาหาร

  รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ นวัตกรรมและการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ วัสดุชีวฐาน และวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารและผลิตผลสดทางการเกษตร มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และฉลาก

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเอนไซม์และการหมักอาหาร
  ฐิติกร มหิสนันท์

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเอนไซม์และการหมักอาหาร

  ความสำคัญและหน้าที่ แหล่งและประเภทของเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเอนไซม์จากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเอนไซม์ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่ออาหารสุขภาพ การใช้เอนไซม์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อสำหรับใช้ในการผลิตอาหารหมัก การควบคุมจุลินทรีย์และคุณภาพในกระบวนการหมัก


  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
  เยาวพา ความหมั่น

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2

  เนื้อหารายวิชา (Course description)

  เทคโนโลยีการแปรรูปโดยการฉายรังสี การใช้คลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรด การใช้ความร้อนแบบโอห์มิก การดันผ่านเกลียวอัด การใช้ความดันสูง เทคโนโลยีการผลิตอาหารในถุงรีทอร์ต การจัดการของเสียและเทคโนโลยีสะอาด

  จุดประสงค์ของรายวิชา

  1. สามารถบอกและอธิบายหลักการการแปรรูปโดยการฉายรังสี การใช้คลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรด การใช้ความร้อนแบบโอห์มิก เทคโนโลยีการผลิตอาหารในถุงรีทอร์ต การดันผ่านเกลียวอัด การใช้ความดันสูง และการจัดการของเสียและเทคโนโลยีสะอาด

  2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยีการแปรรูปโดยการฉายรังสี การใช้คลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรด การดันผ่านเกลียวอัด การใช้ความดันสูง การจัดการของเสียและเทคโนโลยีสะอาด


  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)
  วริศา พิลาโฮม

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

  เป็นรายวิชาที่ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีต่อการพัฒนาการเกษตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ ห้อง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ การเตรียมชิ้นส่วนพืช ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืชเพื่อชักนำให้เพิ่มปริมาณต้นและชักนำต้นให้เกิดราก การย้ายปลูกและการดูแลรักษาหลังย้ายปลูก เทคโนโลยีใหม่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  3.1 เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  3.2 ให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  3.3 มีทักษะปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  3.4 พัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชา และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  นวัตกรรมการผลิตเห็ด (Mushroom Culture Innovation)
  วิทยา พิมพ์ดา

  นวัตกรรมการผลิตเห็ด (Mushroom Culture Innovation)

  นวัตกรรมการผลิตเห็ดเป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การบ่งชี้และการจำแนกประเภทเห็ด การผลิตเป็นการค้าในประเทศไทย เข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตเห็ด เข้าใจเทคนิคการแยกเชื้อและผลิตหัวเชื้อเห็ด มีทักษะการเพาะเลี้ยงเห็ด การพัฒนารูปแบบในการเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว และมีทักษะการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเห็ด


  เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช (Biotechnology and Plant Breeding)
  วริศา พิลาโฮม

  เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช (Biotechnology and Plant Breeding)

  เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นรายวิชาที่อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรค แมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช

  สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)
  วริศา พิลาโฮม

  สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

  สรีรวิทยาพืช เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์พืช สรีรวิทยาพืช และชีวเคมีของพืช เมตาบอลิซึมของคาร์บอนและไนโตรเจน ความสัมพันธ์ของน้ำและพืช ธาตุอาหาร กลไกการป้องกันตนเองของพืชและสารทุติยภูมิ การเติบโตของพืช กลไกการทำงานของฮอร์โมนพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตอบสนองต่อภาวะเครียดของสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 


            1.1 ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์พืชและหน้าที่ทางสรีรวิทยาขององค์ประกอบเซลล์พืช

            1.2 ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช

            1.3 ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

  ผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร (Indigenous Crops and Medicinal Plants)
  วิทยา พิมพ์ดา

  ผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร (Indigenous Crops and Medicinal Plants)

  วิชาผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ความสำคัญของผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เรียนรู้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ถิ่นกำเนิด การแพร่กระจาย ของผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เข้าใจการปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร มีทักษะการแปรรูปผลผลิตการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร เข้าใจส่วนประกอบทางเคมีของผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร และมีทักษะด้านสรรพคุณทางยาของผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร


  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.อีสาน English Proficiency Test (EPT) (Grammar and Structure)
  จตุรพร จ่างโพธิ์ปณิธาน ประสานจิตต์อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.อีสาน English Proficiency Test (EPT) (Grammar and Structure)

  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.อีสาน  English Proficiency Test (EPT) ในส่วนของ Grammar and Structure

  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.อีสาน English Proficiency Test (EPT) (Reading Comprehension)
  จตุรพร จ่างโพธิ์ปณิธาน ประสานจิตต์อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.อีสาน English Proficiency Test (EPT) (Reading Comprehension)

  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษบุคลากร มทร.อีสาน  English Proficiency Test (EPT) ในส่วนของ Reading Comprehension


  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
  ศตวรรษ ศรีชาติ

  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  โครงการปฐมนิเทศนักสึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

  เพื่อนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  Digital Technology for Business สำเนา 2
  วิรัตร บุตรวาปี

  Digital Technology for Business สำเนา 2

  ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการจัดการด้านธุรกิจ ระบบสารสนเทศและโครงสร้างองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กระบวนการจัดการ

  ธุรกิจ บทบาทและรูปแบบการตัดสินใจ ธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมทางดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ

  The importance of digital technology to business management; information system and component structure of computer system and

  communication elements; business process management; the role and decision model, business intelligence; digital law and ethics; and

  practice on applying the business package software

  Digital Technology for Business
  วิรัตร บุตรวาปี

  Digital Technology for Business

  ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อการจัดการด้านธุรกิจ ระบบสารสนเทศและโครงสร้างองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กระบวนการจัดการธุรกิจ บทบาทและรูปแบบการตัดสินใจ ธุรกิจอัจฉริยะ กฎหมายและจริยธรรมทางดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจ

  The importance of digital technology to business management;information system and component structure of computer system and communication elements; business process management; the role anddecision model, business intelligence; digital law and ethics; and practice on applying the business package software


  ---------------------------------------------------------------

  โดย อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี / 1 / 2566

  05-206-012-201 การเขียนโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย
  ประชาสันต์ แว่นไธสง

  05-206-012-201 การเขียนโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย

  กระบวนทัศน์แบบวัตถุวิสัย คลาส ออบเจ็กต์ ลำดับชั้นของคลาส โพลีมอร์ฟิซึมการถ่ายทอดคุณสมบัติ การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลและวัตถุวิสัย การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟิก และการทำงานตามเหตุการณ์ การวิเคราะห์ การออกแบบและสร้างระบบแบบวัตถุวิสัย

  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Seminar In Business Computer)
  รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์

  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Seminar In Business Computer)

  การจัดสัมมนาหัวข้อหรือประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การอภิปราย การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน โดยเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผล

  Seminar on selected topics in the area of the advancement of Business computer, seminar discussions, report writing and presentations focusing on the development of analytical skills and reasoning capabilities


  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System)
  รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์

  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information System)

  แนวคิดและหลักการในการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ การวินิจฉัยองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ มุ่งเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากกรณีศึกษาขององค์กรที่มีอยู่จริง

           Principles and concepts of management information systems for supporting strategic planning. Environmental scanning, strategic formulation, strategic implementation and strategic evaluation and control. Case studies focusing on analysis and synthesis from real organizations.


  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น 05-204-011-205 ปวส.
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น 05-204-011-205 ปวส.

  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น  สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2563

  05-204-011-205 | การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น 

  สำหรับนักศึกษา ปวส. บช.62121

  อาจารย์ธันยรัศมิ์ ผาสุกมูล
  ทัศนีย์ เอี่ยมทอง

  อาจารย์ธันยรัศมิ์ ผาสุกมูล

  ใช้ประกอบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  01-404-012-301 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
  นวลปรางค์ แจบไธสง

  01-404-012-301 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)

  ประวัติและวิวัฒนาการของทฤษฎีการบัญชีการเงิน แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการรายงานทางการเงิน การวัดผลกำไร การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน จริยธรรมในการบัญชีประเด็นการบัญชีสำหรับสังคมและสิ่งแวดล้อม


  Data Mining and Big Data Analytics in Accounting (AC -A) 1/66
  ภาคภูมิ หมีเงิน

  Data Mining and Big Data Analytics in Accounting (AC -A) 1/66

  Data warehouse theory, concept, and architecture; data using techniques in accounting data warehouse; fundamental concepts and case studies of knowledge discovery in data bases, data mining, data processing in accounting.


  Audit Software and Auditing Support System
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  Audit Software and Auditing Support System

  01-404-014-303    Audit Software and Auditing Support System 

     โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการตรวจสอบและระบบสนับสนุนการสอบบัญชี

  วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-302  การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น

  สภาพวิชา : วิชาชีพเลือก ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หน่วยกิต 3(2-2-5)


  คำอธิบายรายวิชา :  เครื่องมือและเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ การประเมินการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะในการจัดทำและนำเสนอผลการตรวจสอบในกระดาษทำการโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 

  Computer – Assisted Audit Tools and Techniques – CAATTs; gathering of audit evidence by using computer; general control and application control assessment; practice in preparation and presentation in working paper by CAATTs


  Seminar in Auditing (หลักสูตร 58)
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  Seminar in Auditing (หลักสูตร 58)

  อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ  ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Discussions, analysis, and researches to create in-depth knowledge and understanding of auditing standards and problems which might occur during the course of the audit and how to solve such problems by using case studies, articles and other related documents from both local and overseas sources, and current issue in the audit profession and professional ethics.


  Preparation for on-the-job Training copy 1
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  Preparation for on-the-job Training copy 1

  วิชา 01-404-051-302 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน (Preparation for on-the-job Training )

  วิชาชีพบังคับในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

  วิชาบังคับก่อน   -ไม่มี-

  คำอธิบายรายวิชา

  การฝึกนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนา ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะวิชาชีพ บุคลิกภาพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การติดต่อสื่อสาร มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้การออกปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ

  Students’ preparation for the job-training program. Develop student’s knowledge, skills, professionalism, and personalities. Establish positive attitude towards work, effective communication skills, and business etiquette. Knowledge on operating the office equipment.


  Auditing and Assurance Services (การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น)-2563
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  Auditing and Assurance Services (การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น)-2563

  แนวคิดพื้นฐานและแม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี กระบวนการในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การวางแผนการสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในและการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้  วิธีการสอบบัญชีในกิจการที่มีสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในวงจรรายการค้า การเสร็จสิ้นงานตรวจสอบและการสื่อสารผลการตรวจสอบ การแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี

  Business Tax Law ภาคเรียนที่ 1/2564
  จันทร์เพ็ญ ธงไชย

  Business Tax Law ภาคเรียนที่ 1/2564

  คำอธิบายรายวิชา

   01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6) Business Law and Taxation

  หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำ ของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการ แนวคิด วิธีการ และความจำเป็นที่รัฐจะต้องจัดเก็บภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรต่อสังคมในการเสียภาษี โครงสร้างภาษีอากร วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร หลักและวิธีการจัดเก็บอากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง


  Auditing and Assurance Services 01-404-011-304 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  Auditing and Assurance Services 01-404-011-304 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น

  วิชาการสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น สำหรับนักศึกษาบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2558 


  AC62241 A+B 


  ภาคเรียนที่ 2/2564

  Accounting for Specific Enterprises
  ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

  Accounting for Specific Enterprises

  ลักษณะการดำเนินงานเฉพาะกิจการ  การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สินส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการดังต่อไปนี้ ธนาคาร โรงรับจำนำ โรงพยาบาล โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งระบบบัญชีเดี่ยว

  การบัญชีการเงิน-ภาคเรียน 2/2563
  จันทร์เพ็ญ ธงไชย

  การบัญชีการเงิน-ภาคเรียน 2/2563

  แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี การรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้าและกระบวนการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุงและรายการปิดบัญชี วงจรบัญชี การจัดทำงบการเงิน การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีสำหรับธุรกิจผลิต การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

  การบัญชีนิติเวช
  จันทร์เพ็ญ ธงไชย

  การบัญชีนิติเวช

  วิชาชีพของการบัญชีนิติวิทยา ทฤษฎี ประเภทของการทุจริต ผลสำรวจกระบวนการด้านการบัญชีนิติวิทยา วิธีการสืบสวน การจัดการพยานหลักฐานการสอบสวน การสัมภาษณ์ซักถามข้อมูล การรายงานผล การป้องกันการทุจริต รูปแบบการทุจริตในองค์กรและการรับมือการทุจริต การทุจริตรายงานทางการเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การคอร์รัปชั่นและการฟอกเงิน วิทยาการข้อมูลกับการบัญชีนิติวิทยา อาชญากรรมไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล การประเมินมูลค่าความเสียหาย

  ทฤษฎีการบัญชี
  สุมาลี เอกพล

  ทฤษฎีการบัญชี

  ลักษณะของการบัญชี การพัฒนาทฤษฎีการบัญชี วิวัฒนาการทางการบัญชี การวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ายตามลักษณะของธุรกิจ ตลอดจนวิธีการแสดงรายการและเปิดเผยรายการในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  สัมมนาการบัญชีการเงิน
  สุมาลี เอกพล

  สัมมนาการบัญชีการเงิน

  อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิิน สำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Cost Accounting-การบัญชีต้นทุน_ภาคเรียน 2/2563
  สมใจ บุญหมื่นไวย

  Cost Accounting-การบัญชีต้นทุน_ภาคเรียน 2/2563

  เรียนเกี่ยวข้องกับบทบาทของการบัญชีต้นทุนที่มีต่อกิจการ จรรยาบรรณของนักบัญชีบริหาร แนวความคิดและประเภทของการบัญชีต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต เศษวัสดุ ของเสีย ของมีตำหนิ ระบบต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต การคำนวณและการบันทึกบัญชี ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ระบบต้นทุนกิจกรรม และวิธีการบัญชีของบต้นทุนสำหรับธุรกิจบริการ

  Enterprise Risk Management and Internal Audit
  พร้อมพร ภูวดิน

  Enterprise Risk Management and Internal Audit

  แนวคิดและหลักการกำกับดูแลกิจการ  กลไกที่จะก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย  แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบแนวคิดของ COSO  การประเมินความเสี่ยงขององค์กร  แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  การประเมินผลการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายในในฐานะของกลไกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร การปฏิบัติ

  Database Management for Accounting
  นงลักษ์ อันทะเดช

  Database Management for Accounting

  การจัดโครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ที่ใช้
  ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมโยง การจัดเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูล
  ในระบบงานต่าง ๆ ทางการบัญชี การจัดการฐานข้อมูลเพื่อให้สอดคล้อง
  กับวิธีการทางด้านบัญชีและการฝึกปฏิบัต

  กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ รหัส 01-404-010-201
  สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล

  กฎหมายภาษีอากรธุรกิจ รหัส 01-404-010-201

  หลักการ แนวคิดและวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับธุรกิจ การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
  จันทร์เพ็ญ ธงไชย

  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

  คำอธิบายรายวิชา

   

  01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6) Business Law and Taxation

  หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมาย ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำ ของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการ แนวคิด วิธีการ และความจำเป็นที่รัฐจะต้องจัดเก็บภาษี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและองค์กรต่อสังคมในการเสียภาษี โครงสร้างภาษีอากร วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร หลักและวิธีการจัดเก็บอากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง


  การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ
  ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

  การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ

  ขอสร้างรายวิชาเพื่อเปิดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

  Intermediated Accounting 2
  กิตติมา ทางนะที

  Intermediated Accounting 2

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจำแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สิน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินในงบการเงิน การบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ สิทธิพิเศษในการซื้อหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน การคำนวณกำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและกิจการไม่หวังผลกำไร


  Managerial Accounting (การบัญชีบริหาร)
  สมใจ บุญหมื่นไวย

  Managerial Accounting (การบัญชีบริหาร)

  บทบาทของการบัญชีเพื่อการบริหาร  แนวคิดพื้นฐานและการแยกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ  การคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน  ปริมาณและกำไร  การวิเคราะห์ต้นทุน  การกำหนดราคา     การจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทั้งการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณยืดหยุ่นและ การวิเคราะห์ผลต่าง  การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน    และ  การเทียบเคียงกับสิ่งที่เหมาะสม

              Role of managerial accounting, cost concepts and classification for decision making, full costing and variable costing, costing-volume-profit analysis, pricing, preparation of short-term and long-term information for decision making, budgeting and flexible budgeting and variance analysis, responsibility accounting and performance evaluation for both financial and non-financial measurement and bench marking

  Managerial Accounting for AC4/2
  สมใจ บุญหมื่นไวย

  Managerial Accounting for AC4/2

  บทบาทของการบัญชีเพื่อการบริหาร  แนวคิดพื้นฐานและการแยกประเภทต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ  การคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน  ปริมาณและกำไร  การวิเคราะห์ต้นทุน  การกำหนดราคา     การจัดทำข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทั้งการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว  การจัดทำงบประมาณ  งบประมาณยืดหยุ่นและ การวิเคราะห์ผลต่าง  การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน    และ  การเทียบเคียงกับสิ่งที่เหมาะสม

              Role of managerial accounting, cost concepts and classification for decision making, full costing and variable costing, costing-volume-profit analysis, pricing, preparation of short-term and long-term information for decision making, budgeting and flexible budgeting and variance analysis, responsibility accounting and performance evaluation for both financial and non-financial measurement and bench marking

  รายงานการเงินและการวิเคราะห์
  พลานุช คงคา

  รายงานการเงินและการวิเคราะห์

  การนำเสนอรายงานการเงิน นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ และข้อผิดพลาดทางการบัญชี

                          งบการเงินระหว่างกาล ส่วนงานปฏิบัติการ วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูลทางการบัญชี

                          อื่นเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

                          โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง

  Enterprise Risk Management and Internal Control/Natsawan
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์พร้อมพร ภูวดิน

  Enterprise Risk Management and Internal Control/Natsawan

  แนวคิดและหลักการกำกับดูแลกิจการ  กลไกที่จะก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย  แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามกรอบแนวคิดของ COSO  การประเมินความเสี่ยงขององค์กร  แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  การประเมินผลการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายในในฐานะของกลไกในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร

  Corporate Governance, Risk Management and Internal Auditing
  นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์

  Corporate Governance, Risk Management and Internal Auditing

  01-404-011-303 การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)

  Corporate Governance, Risk Management and Internal Auditing

  วิชาบังคับก่อน : 01-404-011-206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  Prerequisite : 01-404-011-206 Accounting Information

  Systems

  แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ

  ควบคุมภายในสำหรับธุรกิจ ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น อาชญากรรม

  คอมพิวเตอร์และการป้องกัน การทุจริตและการป้องกันทุจริต ความมั่นคงปลอดภัย

  ทางไซเบอร์ การตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน

  ของวงจรรายการค้า การจัดการกิจกรรมตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลและ

  การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพในงานตรวจสอบภายใน

  The fundamental concept of good corporate governance, risk

  management, and internal control for business, government and other

  organizations; computer crime and prevention; fraud and fraud

  detection; cyber security; internal control auditing of information

  technology system; internal control auditing of business transaction

  cycles; the administering internal audit activities; data analytics and

  visualization with internal auditing

  การจัดการเชิงกลยุทธ์
  พลานุช คงคา

  การจัดการเชิงกลยุทธ์

  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษา

  การบัญชีชั้นกลาง 2
  พลานุช คงคา

  การบัญชีชั้นกลาง 2

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน การจำแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สิน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของหนี้สินในงบการเงิน การบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ สิทธิพิเศษในการซื้อหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน การคำนวณกำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและกิจการไม่หวังผลกำไร


  Advanced Accounting 2
  ศรัญญา คมขุนทดสมใจ บุญหมื่นไวย

  Advanced Accounting 2

  ศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับการร่วมการงาน (Accounting Treatment for Joint Arrangement) การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ (Business Combination) การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า (Investment in Subsidiaries and Associates) การจัดทำงบการเงินรวม (Preparation of Consolidated Financial Statements) งบกระแสเงินสดรวม (Consolidated Cash Flows) และการดำเนินงานธุรกิจด้านการลงทุน (Accounting for Investment Entities)


  ํIntermediate Accounting 1
  สุนิษา ธงจันทร์

  ํIntermediate Accounting 1

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์และบัญชีที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน

  Accounting Information System / ดร. อุษณา ศรีเกษม

  Accounting Information System / ดร. อุษณา ศรีเกษม

  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  นักศึกษาต้องผ่านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาแล้ว

  Statistics for research/ศรัญญา คมขุนทด

  Statistics for research/ศรัญญา คมขุนทด

  การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการออกแบบเบื้องต้น ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับระดับการวัดค่าตัวแปร สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน ระเบียบวิธีที่จะนำข้อมูลในอดีตมาใช้ในการพยากรณ์ เพื่อช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยเชิงปริมาณ และการนำไปใช้ในทางสถิติ เช่น วิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และสมการถดถอย เป็นต้น

  Cost accounting 2 / อ.เกศชฎา ธงประชา

  Cost accounting 2 / อ.เกศชฎา ธงประชา

  ศึกษาการใช้ข้อมุูลต้นทุนในการตัดสินใจ การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นตุนปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  Strategic Management /อ.เกศชฎา ธงประชา

  Strategic Management /อ.เกศชฎา ธงประชา

  ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงแนงทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยโดยใช้กรณีศึกษา

  Seminar in Financial Accounting/อ.สุมาลี เอกพล

  Seminar in Financial Accounting/อ.สุมาลี เอกพล

  อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน สำหรับองค์กรประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  วิชา Business Research / อาจารย์กิตติมา ทางนะที

  วิชา Business Research / อาจารย์กิตติมา ทางนะที

            ศึกษาระเบียบการปฏิบัติการวิจัย ความสำคัญ ขั้นตอนการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

  วิชา Intermediate Accounting 2 / อาจารย์กิตติมา ทางนะที

  วิชา Intermediate Accounting 2 / อาจารย์กิตติมา ทางนะที

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน จำแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สิน การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสะสม และกำไรต่อหุ้น การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของใน  งบแสดงฐานะทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน งบกระแสเงินสด 

  Intermediate Accounting 1 / อาจารย์กิตติมา ทางนะที

  Intermediate Accounting 1 / อาจารย์กิตติมา ทางนะที

  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคาสินทรัพย์ การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การตัดรายการ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงสินทรัพย์ในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ / ผศ.ดร.พลานุช คงคา

  การจัดการเชิงกลยุทธ์ / ผศ.ดร.พลานุช คงคา

  1.มีวินัยด้านการตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
  2. สามารถอธิบายและนำแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตได้
  3. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ แก้ปัญหาในการดำเนินงาน และในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถประเมินผลการดำเนินงาน และการทำงานเป็นทีม และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานได้
  4. แสดงออกซึ่งการเป็นผู้นำในห้องเรียน ในกลุ่มย่อย มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความเอื้ออาทรต่อตนเอง คนอื่น มีจิตอาสา และเสียสละต่อเพื่อน และสังคม
  5. สามารถสื่อสารภาษาไทย ในการนำเสนอ อภิปราย และเขียนได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสิ่งที่ทำได้ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัยโดยใช้กรณีศึกษา

  การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน
  พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม

  การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการบริหารการผลิต การตลาด การเงินและคุณค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ  รายงานการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลโครงการ

  การจัดการธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ
  พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม

  การจัดการธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ

  ความสำคัญของการบริหารการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน  กลไกของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม และ บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ

           Emphasis of    financial management for international business, international economic environment: international monetary system,  balance of payments, foreign exchange, financial instruments, hedging, risk management, and international financial institutions


  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
  พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม

  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

  ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญ รูปแบบต่าง ๆในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประโยชน์ของงบการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจและการลงทุน


  Meaning, objective, importance, type of financial report, benefit of financial statements, techniques and methods analysis of financial report by using financial instruments for decision making to operate and make investments in business


  การเงินธุรกิจ
  ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

  การเงินธุรกิจ

  ภาพรวมของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารทุนหมุนเวียน มูลค่าเงินตามเวลา งบจ่ายลงทุน  โครงสร้างเงินทุนและการจัดหาเงินทุน การวางแผนกำไร 

  Overview of business finance; financial market; financial statement analysis; forecasting and financial planning; working capital management; time value of money; capital budgeting; capital structure and acquisition financial resources; profit planning  หลักการประกันภัย
  กัลยา นารีจันทร์

  หลักการประกันภัย

  นการวางแผนทางการเงินควรคำนึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการวางแผนทางการเงินของบุคคล

  การวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ควรเริ่มจาก

    1.เขียนรายจ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เรียงจากความจำเป็นมากไปน้อย

    2.นำรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกัน และเปรียบเทียบกับรายได้ของตนเอง

    3.ปรับเปลี่ยนรายจ่ายให้เมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ

    4.ควรมีการแบ่งเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อการออม โดยประเมินความสามารถในการออมของตนเองว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด และควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอ

  การประกันภัย  เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเเละทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้ทำประกันภัยไว้ โดยการเฉลี่ยหรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกที่ทำประกันภัย  โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันเเละชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

  ความสำคัญของการประกันภัย  

  1. ความสำคัญของการประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  คือ  การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว

   2. ความสำคัญของการประกันภัยต่อสังคม  คือ  เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย  และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจ  หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้น  ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

   3. ความสำคัญของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจ    เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย  เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศในการกู้ยืมมาลงทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า  สำหรับธุรกิจที่ทำการประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ทำประกันภัยไว้  ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการ  หลักเศรษฐศาสตร์ / พรสวัสด์ สิงห์ยาม

  หลักเศรษฐศาสตร์ / พรสวัสด์ สิงห์ยาม

  วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุดฯ

  Research in Finance / อ.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

  Research in Finance / อ.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์

  ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวิจัย โดยจะเลือกหัวข้อในการวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น รวมถึงการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการประมวลผลการวิจัย รวมถึงวิธีการในการนำเสนอผลงานวิจัย

  นางสาวอมรรัตน์ ศรีเรือง
  อมรรัตน์ ศรีเรือง

  นางสาวอมรรัตน์ ศรีเรือง

  นางสาวอมรรัตน์ ศรีเรือง MM65221 เกรด 2.88 ลงเรียนท 9 หน่วยกิต วิชากฏหมายธุรกิจและการราษีอากร 01-404-014-104 ซัมเมอร์นี้จบ

  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร copy 1
  อมรรัตน์ ศรีเรือง

  กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร copy 1

  นางสาวอมรรัตน์ ศรีเรือง  MM65221    65152310106-1 เกรด 2.88   ลงเรียนซัมเมอร์ 9 หน่วยกิจ 01-404-014-104     กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร จบภายในซัมเมอร์นี้

  การบริหารช่องทางการตลาด
  วิทยา มนตรีภัคภณ รถเพ็ชร

  การบริหารช่องทางการตลาด

  กลยุทธ์ช่องทางการตลาด (Marketing Channel Strategy) คือ วิธีการเลือกช่องทางการพูดคุยกับลูกค้าในแพลตฟอร์ม สถานที่ หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด ทำให้พวกเขาหันมาสนใจแคมเปญการตลาดที่ตัวธุรกิจใช้ เพื่อดึงดูดให้พวกเขาเข้ามาซื้อสินค้าและบริการ โดยผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนั้น ต่างก็มีช่องทางและวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป จึงเป็นหน้าที่ของตัวธุรกิจที่ต้องพิจารณาเลือกช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้กลยุทธ์หรือแคมเปญการตลาดที่เราใช้ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นเอง

  กลยุทธ์การตลาด
  จิราพร จิระชีวีรฐกฤษ ธนพิทชัย

  กลยุทธ์การตลาด

    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดสมัยใหม่  การวางแผนการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมาย  กลยุทธผลิตภัณฑ์และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การปฏิบัติการและการควบคุมการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า  จรรณยาบรรณทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

   


  เครื่องมือค้นหาและเทคนิคสำหรับการตลาดดิจิทัล 1/65
  ศศิวิมล กอบัวสุดา ทิพย์ประเสริฐพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส

  เครื่องมือค้นหาและเทคนิคสำหรับการตลาดดิจิทัล 1/65

  การทำการตลาดด้วยเครื่องมือค้นหาและเทคนิคที่ใช้ในการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การสร้างสื่อและการลงโฆษณา การสร้างเนื้อหาและการตลาดบนบไซต์ การบริหารเครือข่ายสังคม การตลาดบนโปรแกรมการสนทนา การตลาดบนสมาร์ทโพ่น การวิเคราะห์การแข่งขันด้วยเครื่องมือค้นหาทางการ ตลาด และการประเมินผลความสำเร็จของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล


  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  ณพรรณ สินธุศิริ

  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

  บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การผสมผสานสื่อ การจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การวัดและประเมินการสื่อสารการตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด ตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบการสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ

  Roles and importance of Integrated marketing communication; Promotion mix; integrated marketing communication planning; integrating and managing marketing communication; evaluating marketing communication target group selection communication modern marketing communication, legislation, and ethics of marketing communication including practice of marketing communication designs.


  การตลาดดิจิทัล
  ณพรรณ สินธุศิริ

  การตลาดดิจิทัล

  การเปรียบเทียบตลาดแบบดั้งเดิม กับการตลาดยุคดิจิตอล 

  ศึกษาวิธีการทำเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิตอล มาใช้ในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า 

  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อดิจิตอล 

  กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดหลักคุณธรรมของนักการตลาดในยุคปัจจุบัน