Site news

ประกาศ แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ LMS ณ 31 สิงหาคม 2565

โดย Admin RMUTI -

สาเหตุของปัญหา

ตามที่แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดการทำงานของระบบ ที่มีการทำงานช้า ค้าง และไม่สามารถใช้บางรายการได้ สาเหตุเนื่องมาจากพื้นที่ดิสก์เต็ม จากการตรวจสอบปัญหาพบว่า มีผู้ใช้งานทำการแนบไฟล์จำพวก Video นามสกุลต่าง ๆ เช่น .mp4 .mov หรืออื่น ๆ เป็นต้นเป็นจำนวนมาก

ผลการดำเนินงาน

ผู้ดูแลระบบ จึงได้ทำการขยายเพิ่มพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ 

แนวทางในการแก้ไข (ข้อเสนอแนะ)

- สื่อการสอนในรูปแบบคลิป แนะนำให้อาจารย์/ผู้สอนดำเนินในการ Upload ผ่าน YouTube และนำขึ้นระบบ สามารถดูวิธีการได้ ดังนี้

 1) วิธีการอัปโหลดคลิปขึ้น YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=o5vulSBz6vA

 

 

2)  ขึ้นตอนการนำคลิปจาก YouTube แสดงผลในรายวิชา RMUTI LMS : https://www.youtube.com/watch?v=VfimSOta4HQ

 

  

- ข้อแนะนำสำหรับการส่งงานแบบวิดีโอใน LMS

  - ใช้บริการอัปโหลดไฟล์จากผู้ให้บริการ Cloud เช่น Google Drive, One drive

  - กำหนดสิทธิ์ให้อาจารย์สามารถดูได้

  - นำลิงก์ของไฟล์ไปส่งใน LMS

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวีดีโอและสื่อประกอบการสอนรูปแบบต่างๆ

โดย Admin RMUTI -