ศึกษาขั้นอนของการวิจัยเบื้อง้น ชนิดของงานวิจัย การเรียมข้อมูล การคำนวณสถิิพื้นฐานข้อมูลัวแปร การสร้างรหัสสำหรับข้อมูล การกำหนดขนาดของัวแปร การจัดการกับผลลัพธ์ การจัดการและการรวจสอบลักษณะข้อมูล การสร้างกราฟ การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนในแบบ่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ การประมวลผลข้อมูล และตีความหมายสรุปผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี การบันทึกบัญชีกิจการให้บริการ การบันทึกบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า การปรับปรุงบัญชี การจัดทำงบก่ารเงิน การบัญชีส่วนของเจ้าของ