กลยุทธ์และการแข่งขันในระดับโลก การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ การสร้างกิจการในตลาดระดับโลก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับตลาดโลก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในตลาดโลก กลยุทธ์สาหรับภูมิภาคต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์ระดับโลก การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับโลก อาทิเช่น พันธมิตรทางการค้า และการสร้างเครือข่าย

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน และการวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้าทำงาน การปฐมนิเทศ การ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การจูงใจและภาวะผู้นำการศึกษาแนวโน้มการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

Concepts and principles of Human Resource Management. Functions of Human Resources Management. Planning and work analysis. Personnel recruitment. Work orientation. Training and personnel development. Performance assessment. Management of compensation and work benefit. Leadership and Personnel motivation. Trends of Human Resource Management.