กลยุทธ์และการแข่งขันในระดับโลก การวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ การสร้างกิจการในตลาดระดับโลก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับตลาดโลก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในตลาดโลก กลยุทธ์สาหรับภูมิภาคต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินกลยุทธ์ระดับโลก การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับโลก อาทิเช่น พันธมิตรทางการค้า และการสร้างเครือข่าย