02-023-219 Principle of Experimental Design

หลักการวางแผนการทดลอง (Principle of Experimental Design) เป็นรายวิชากลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาาขวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวนหน่วยกิต 3(2-3-5) ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งหมด 15 สัปดาห์ โดยนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน ศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาได้จากเอกสารประกอบการสอน และทำแบบทดสอบย่อยผ่านระบบสื่อการสอนออนไลน์ตามเอกสารแนบหรือลิ้งค์ที่กำหนด