กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2