ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

DC and AC circuit analysis; voltage, current and power; transformer; basic electrical machines; concept of 3 phase system; distribution and transmission methodology


ทฤษฎี เทคนิค การบันทึก การวิเคราะห์ การรวบรวมและแจกแจงข้อมูล การเข้าใจอุปกรณ์รับรู้และการวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบนิวแมติกส์ การปรับสภาพและระบบท่อจ่ายลมอัด ระบบควบคุมนิวแมติกส์หรือวงจรนิวแมติกส์ ระบบควบคุมที่ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม


เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automatic Machine 1) 1 3(2-3-5) 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องกลึง และเครื่องกัด ซี เอ็น ซี (CNC) ตลอดจนการเชื่อมข้อมูลภายนอกเครื่องจักร


วิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมพื้นฐาน CODE 31-407-130-203 Credit 3(3-0-6) เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาเขตขอนแก่น โดยเนื้อหารายวิชาประกอบด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซีสเตอร์แบบ BJTและ MOSวงจรขยายออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน

รายวิชาการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 04-131-306  ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น โดยเนื้อหาในรายวิชาประกอบด้วย การใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังสูงทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังเช่น ไดโอดกำลังสูง ทรานซิสเตอร์กำลังสูง มอสเฟทกำลังสูง ไทริสเตอร์ ไอจีบีที ฯลฯ การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เซอโวแอมปลิไฟร์สำหรับขับมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ สเตปมอเตอร์และการทำงานใน 1,2 และ 4 ควอท์แรนท์และกการควบคุมตำแหน่ง