ความสาคัญความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกี่ยวกับวิธีการลงทุนในต่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองค์กร รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรอบรมออนไลน์การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมผู้เรียน (Learner Training) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น  และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง   โดยผู้ที่ผ่านการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 จึงได้รับประกาศนีบัตร และหน่วยกิจการเข้าร่วมกิจกรร (AD) โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร  3 ชั่วโมง ดังนี้

ทดสอบก่อนเรียน นาที

หัวข้อ 1  แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel  

1. การใช้งานโปรแกรม

2. การสร้าง Work Book

3. การทำงานกับช่องตาราง

4. การบันทึกข้อมูล

7. แบบฝึกหัด

หัวข้อ 2  การกำหนดรูปแบบและปรับแต่งเซลล์ข้อมูล  

1. การกำหนดรูปแบบตัวเลข ตัวอักษร  

2. การวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์

3. การวางแนวตัวข้อมูลในเซลล์ และการตัดคำในช่องตาราง

4. การตกแต่งเซลล์

5. การกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราต้องการ

6. แบบฝึกหัด


หัวข้อ 3  การสร้างกราฟ   

1. กราฟประเภทต่างๆ

2. การสร้างกราฟ

3. การเปลี่ยนชนิดหรือรูปแบบของกราฟ

4. การแสดงตารางข้อมูลในกราฟ

5.  การสร้างนแผนภูมิแบบ Sparklines

6. แบบฝึกหัด

หัวข้อ 4  การใช้สูตรคำนวณ    

1. รู้จักกับ Operator

2. การใช้สูตรแบบอัตโนมัติ (SUM , AVERAGE,MAX,MIN, COUNT NUMBER)

3. ย้ายหรือคัดลอกสูตร

4. การใช้ฟังก์ชั่นเบื้องต้น 

5. เทคนิคการจัดการข้อมูลเบื้องต้น (Text to Column, Freeze Planes)

6. แบบฝึกหัด

ทดสอบหลังเรียน 5  นาที

ทำแบบประเมินความพึงพอใจของอบรมออนไลน์ หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น


ใช้ประกอบการสอน ในวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีคำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ประติมากรรมวิธีประกอบชิ้นส่วนในรูปแบบนูนและแบบลอยตัว การสร้างรูปตามความคิดจินตนาการส่วนตัว เน้นการแก้ปัญหาทางรูปแบบและเทคนิคให้เหมาะสมกับแนวความคิด การแสดงออก และเนื้อหาคำอธิบายรายวิชา
        ความสำคัญความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เกี่ยวกับวิธีการลงทุนในต่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองค์กร รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างประเทศ

        Importance and meaning of international business and the environmental factors that affecting international business. The international business process management about how the foreign investment in marketing management, human resources management, financial management, cross-culture management, information technology management, organization management, including international business ethics, legislation and international business agreements.


คำอธิบายรายวิชา

หลักการพื้นฐานระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบโปรโตคอล การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อติดต่ออุปกรณ์ วิธีควบคุมการใช้งานอุปกรณ์  การระบุตัวตนของอุปกรณ์ การประมวลผลข้อมูลแบบกลุ่ม การสำรองและการกู้คืนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต