แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน และการวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้าทำงาน การปฐมนิเทศ การ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การจูงใจและภาวะผู้นำการศึกษาแนวโน้มการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

Concepts and principles of Human Resource Management. Functions of Human Resources Management. Planning and work analysis. Personnel recruitment. Work orientation. Training and personnel development. Performance assessment. Management of compensation and work benefit. Leadership and Personnel motivation. Trends of Human Resource Management.