• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบ

  สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  สำหรับอาจารย์ผู้สอนท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการตามขึ้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/ และเดินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วอาจารย์สามารถใช้ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  **หากมีปัญหาในการใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 044-252643 หรือ 2883 (VoIP)


 • ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ที่ต้องการเปิดรายวิชาในระบบ LMS 
  สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยขอเปิดรายวิชา และอยากเปิดรายวิชาบนระบบ LMS เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเทอมนี้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ
   
  ขอสร้างรายวิชา
  ขั้นตอนที่ 1 ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของท่านเอง
  ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นไปที่ เมนูแบนเนอร์ "อาจารย์สร้างรายวิชา" ซึ่งจะอยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือของท่าน 
  ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกข้อมูล "คำขอสร้างรายวิชา" และต้องกรอกให้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มและตัวอย่างด้วยนะครับ
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแน่ใจว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็คลิกปุ่ม "ขอสร้างรายวิชา" จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์แจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อให้อนุมัติการขอเปิดรายวิชา 
  หลังจากที่ได้รับการขอเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถจัดการรายวิชา  เช่น สร้างแหล่งข้อมูล สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ สร้างการบ้าน  ได้ตามต้องการ
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์" หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของแผนกงานอีเลิร์นนิ่งได้ที่ โทรภายใน 2883 (VoIP) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ(รัญชน์ แถวโสภา) ที่ 091-015-2444

 • แนะนำสื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ใหม่

  วิชา การอ่านภาษาอังกฎษเชิงวิชาการ (English Reading for Academic Purpose)

  หน่วยเรียน

  1.Reading Strategies
  2.Definition and Classification
  3.Instructions
  4.Process
  5.Comparison and Contrast
  6.Cause and Effect

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)

  หน่วยเรียน

  1. สังคมไทยและการควบคุมสังคมไทย
  2.ระบบเศรษฐกิจสังคมไทย
  3.การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  4.กฏหมายสังคมไทย
  5.ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และกฎหมาย ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  วิชา กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sports Recreation for Health)

  หน่วยเรียน

  1.การออกกำลังกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  2.หลักการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง
  3.โภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ
  4.กิจกรรมนานทนาการ
  5.การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
  6.หลักการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
  7.คุณภาพชีวิต

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  วิชา เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry 1)

  หน่วยเรียน

  1.บทนำ(สารประกอบอินทรีย์, ชนิดของปฏิกิริยา)
  2.Aliphatic hydrocarbon (alkane, alkene, alkyne)
  3.Aromatic hydrocarbon
  4.Alkyl halide
  5.Alcohol phenol and either
  6.Aldehyde and ketone
  7.Carboxylic acid and derivatives
  8.Anime

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  วิชา พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (Social Academic and Happy Living)

  หน่วยเรียน

  1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
  2.ความคิดเพื่อการรับสารและการส่งสาร
  3.ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและการสื่อสาร
  4.การพัฒนาทักษะการรับสาร
  5.การพัฒนาทักษะการส่งสาร

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  >> สื่ออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ทั้งหมด Click <<