แผนก e-learning อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลาง มทร.อีสาน)

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2549 ได้ก่อตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโดรงสร้างภายในประกอบด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ซึ่งมีนายประกาย นาดี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ โดยมี 3 แผนกงานภายในฝ่ายประกอบด้วย แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต, แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ และแผนกงาน e-learning

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

ปรัชญา
แผนกงาน e-learning มุ่งเทคโนโลยีก้าวไกลให้การศึกษาแบบไม่จำกัด เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์
แผนกงาน e-learning มุ่งพัฒนาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระจายการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เบอร์ภายใน 2883(VoIP)
สายนอก 044-252643
e-mail : lms@rmuti.ac.th

แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 1 กันยายน 2014, 10:00