• เทคนิคพิเศษที่ช่วยสร้างแบบทดสอบใน moodle ประกอบด้วย
  ๑. ตัวช่วยสร้างแบบทดสอบปรนัย ในรูปแบบ Aiken Format (ใช้ NotePad ช่วยสร้าง)
  ๒. ตัวช่วยสร้างแบบทดสอบปรนัย ในรูปแบบ GIFT (ใช้ MS Excel ช่วยสร้าง)
  ๓. ตัวช่วยสร้างแบบทดสอบปรนัย ถูกผิด จับคู่ แบบตัวเลข(คำนวนสั้น ๆ ) เติมคำในช่อง
       ว่าง และตอบคำถามแบบสั้น ๆ (ใช้ MS Word ช่วยสร้าง)
  ๔. โปรแกรมช่วยสร้างสูตรทางคณิตศาสตร์

  Guest access: เทคนิคพิเศษในการใช้งาน Moodleลงทะเบียนด้วยตนเอง: เทคนิคพิเศษในการใช้งาน Moodle