หมวดหมู่ย่อย
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สอบมาตรฐานวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ