หมวดหมู่ย่อย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม