หมวดหมู่ย่อย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง