หมวดหมู่ย่อย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร