หมวดหมู่ย่อย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาประมง
สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ศึกษา