• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • »» แนะนำสื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ใหม่

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา ENGLISH CONVERSATION FOR DAILY LIFE
  Unit 1 : Greeting and Introductions
  Unit 2 : Telephoning
  Unit 3 : Suggestions
  Unit 4 : Shopping
  Unit 5 : Complaints and Apologies
  Unit 6 : Locations and Directions
  Unit 7 : Asking and Giving Openions
  Unit 8 : Job Interview

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์การดำเนินชีวิต

  หน่วยที่ 1 : ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์
  หน่วยที่ 2 : แนวความคิด ความเชื่อ และความมีเหตุผลของมนุษย์
  หน่วยที่ 3 : คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  หน่วยที่ 4 : เอกลักษณ์วัฒนธรรมและมารยาทไทย
  หน่วยที่ 5 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  หน่วยที่ 6 : เศรษฐกิจพอเพียง

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยที่ 1 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
  หน่วยที่ 2 : สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยที่ 3 : สารเคมีและผลกระทบ
  หน่วยที่ 4 : พลังงานและการอนุรักษ์

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

  หน่วยที่ 1 : บทนำ
  หน่วยที่ 2 : กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  หน่วยที่ 3 : การใช้เหตุผลและความสมเหตุสมผล
  หน่วยที่ 4 : คณิตศาสตร์กับงานในเชิงธุรกิจ
  หน่วยที่ 5 : สถิติกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

   สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

  หน่วยที่ 1 : เครื่องสำอางและสารเคมี
  หน่วยที่ 2 : โรคระบาดและยา
  หน่วยที่ 3 : การทำงานของระบบในร่างกาย 1
  หน่วยที่ 4 : การทำงานของระบบในร่างกาย 2

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

 • เชิญสมาชิกระบบร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านช่องทาง Social Network ครับ