• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบ

  สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  สำหรับอาจารย์ผู้สอนท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการตามขึ้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/ และเดินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วอาจารย์สามารถใช้ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  **หากมีปัญหาในการใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 044-252643 หรือ 2883 (VoIP)


 • ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ที่ต้องการเปิดรายวิชาในระบบ LMS 
  สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยขอเปิดรายวิชา และอยากเปิดรายวิชาบนระบบ LMS เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเทอมนี้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ
   
  ขอสร้างรายวิชา
  ขั้นตอนที่ 1 ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของท่านเอง
  ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นไปที่ เมนูแบนเนอร์ "อาจารย์สร้างรายวิชา" ซึ่งจะอยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือของท่าน 
  ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกข้อมูล "คำขอสร้างรายวิชา" และต้องกรอกให้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มและตัวอย่างด้วยนะครับ
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแน่ใจว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็คลิกปุ่ม "ขอสร้างรายวิชา" จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์แจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อให้อนุมัติการขอเปิดรายวิชา 
  หลังจากที่ได้รับการขอเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถจัดการรายวิชา  เช่น สร้างแหล่งข้อมูล สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ สร้างการบ้าน  ได้ตามต้องการ
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์" หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของแผนกงานอีเลิร์นนิ่งได้ที่ โทรภายใน 2883 (VoIP) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ(รัญชน์ แถวโสภา) ที่ 091-015-2444

 • »» แนะนำสื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ ที่มีให้บริการ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา ENGLISH CONVERSATION FOR DAILY LIFE
  Unit 1 : Greeting and Introductions
  Unit 2 : Telephoning
  Unit 3 : Suggestions
  Unit 4 : Shopping
  Unit 5 : Complaints and Apologies
  Unit 6 : Locations and Directions
  Unit 7 : Asking and Giving Openions
  Unit 8 : Job Interview

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์การดำเนินชีวิต

  หน่วยที่ 1 : ความหมายของชีวิตและพัฒนาการของมนุษย์
  หน่วยที่ 2 : แนวความคิด ความเชื่อ และความมีเหตุผลของมนุษย์
  หน่วยที่ 3 : คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  หน่วยที่ 4 : เอกลักษณ์วัฒนธรรมและมารยาทไทย
  หน่วยที่ 5 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  หน่วยที่ 6 : เศรษฐกิจพอเพียง

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยที่ 1 : โลกและการเปลี่ยนแปลง
  หน่วยที่ 2 : สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยที่ 3 : สารเคมีและผลกระทบ
  หน่วยที่ 4 : พลังงานและการอนุรักษ์

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

  หน่วยที่ 1 : บทนำ
  หน่วยที่ 2 : กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  หน่วยที่ 3 : การใช้เหตุผลและความสมเหตุสมผล
  หน่วยที่ 4 : คณิตศาสตร์กับงานในเชิงธุรกิจ
  หน่วยที่ 5 : สถิติกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

   สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

  หน่วยที่ 1 : เครื่องสำอางและสารเคมี
  หน่วยที่ 2 : โรคระบาดและยา
  หน่วยที่ 3 : การทำงานของระบบในร่างกาย 1
  หน่วยที่ 4 : การทำงานของระบบในร่างกาย 2

  » คลิกเพื่อเข้าชมสื่อ

  >> ใช้บริการสื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ ทั้งหมด ได้ที่ http://cw.rmuti.ac.th <<