• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แนะนำสื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์ใหม่ (เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน)

  cal

  วิชา แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 for engineers)

  หน่วยเรียน

  หน่วยที่ 1.ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม
  หน่วยที่ 2.แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์
  หน่วยที่ 3.เส้นระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ
  หน่วยที่ 4.ฟังก์ชั่นหลายตัวแปร ลิมิตและภาวะต่อเนื่อง
  หน่วยที่ 5.อนุพันธ์ย่อยและการประยุคอนุพันธ์
  หน่วยที่ 6.ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  วิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skill)

  หน่วยเรียน

  หน่วยที่ 1 การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
  หน่วยที่ 3 การเลือกแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
  หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การค้นคว้าสารสนเทศ
  หน่วยที่ 5 การประเมินคุณค่าสารสนเทศ
  หน่วยที่ 6 การเรียบเรียงและการนำเสนอสารสนเทศ

  คลิกเพื่อชมสื่อ

  >> สื่ออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ทั้งหมด Click <<

 • ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบ

  สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  สำหรับอาจารย์ผู้สอนท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการตามขึ้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/ และเดินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วอาจารย์สามารถใช้ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  **หากมีปัญหาในการใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 044-252643 หรือ 2883 (VoIP)


 • ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ที่ต้องการเปิดรายวิชาในระบบ LMS 
  สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยขอเปิดรายวิชา และอยากเปิดรายวิชาบนระบบ LMS เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเทอมนี้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ
   
  ขอสร้างรายวิชา
  ขั้นตอนที่ 1 ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของท่านเอง
  ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นไปที่ เมนูแบนเนอร์ "อาจารย์สร้างรายวิชา" ซึ่งจะอยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือของท่าน 
  ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกข้อมูล "คำขอสร้างรายวิชา" และต้องกรอกให้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มและตัวอย่างด้วยนะครับ
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแน่ใจว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็คลิกปุ่ม "ขอสร้างรายวิชา" จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์แจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อให้อนุมัติการขอเปิดรายวิชา 
  หลังจากที่ได้รับการขอเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถจัดการรายวิชา  เช่น สร้างแหล่งข้อมูล สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ สร้างการบ้าน  ได้ตามต้องการ
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์" หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของแผนกงานอีเลิร์นนิ่งได้ที่ โทรภายใน 2883 (VoIP) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ(รัญชน์ แถวโสภา) ที่ 091-015-2444