รูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  การแก้ปัญหาและการพัฒนาอัลกอริทึม  การคิดเชิงตรรกะ  ฟังก์ชั่น  การส่งผ่านพารามิเตอร์  พอยน์เตอร์และการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง  เทคนิคการทดสอบ การค้นหาและการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม


  Selection of appropriate computer programming language. Problem solving, algorithm development, logic thinking, function, parameter, and pointer. Structured programming, recursive programming, programming testing techniques and debugging.