1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร รวมถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสำคัญและรูปแบบของการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรธุรกิจ
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
6. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการใช้ระบบสารสนเทศที่ดีมีความรับผิดชอบ
7. ผู้เรียนมีความอดทน ความเสียสละและการมีน้ำใจจากการทำงานเป็นกลุ่ม
8. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลาซื่อสัตย์มีระเบียบ รอบคอบจากการทำกิจกรรมและงานที่ได้รับ มอบหมาย
9. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี