1. เพื่อให้นักศึกษาก้าวทันเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ซอร์ฟแวร์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์

3. สามารถคิดวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีและสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้

4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์