• แนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมแบบพลวัติ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยการใช้ภาษา สคริปต์ ต่าง ๆ เช่น ภาษาพีเอชพี เอเอสพี เจเอสพี เป็นต้น เพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และกรณีศึกษาการใช้งานเว็บพลวัติในวงการธุรกิจ
  • การฝึกปฏิบัติการจากรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ทำโปรแกรมตามโจทย์และนำส่งให้อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาเป็นผู้ตรวจสอบผลการทำงาน