ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของสื่อผสม ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อประสม  การวางแผนการผลิต  การเขียนสคริปต์  เทคนิคและวิธีการสร้างสื่อผสม  เทคนิคการบันทึกและจัดการระบบเสียง  เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  กาจัดการภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  การจัดการระบบวีดีโอ  การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการตัดต่อและผลิตสื่อประสมที่เหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน