แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล 

หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลกระบวนการปรับบรรทัดฐาน 

การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 

ความมั่นคงและการบริหารข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและใช้งานฐานข้อมูลแบบง่าย