ศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปัญหา การแก้ไขปัญหา syntrax error การเขียนอัลกอริทึม และการวิเคราะห์ผังการทำงานของโปรแกรม รวมถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง , ฟังก์ชัน และ oop
วิชาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษษ HTML ประยกต์ใช้งาน Site Script PHP การจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL ภาษา SQL

 

ศึกษาปฏิบัติการเกี่ยวกับโทโปโลยีของเครือข่าย มาตราฐานโปรโตรคอล IEE802.x, OSI,LAN,WAN,WLAN,WIFI และปฎิบัติการโดยใช้เครื่องมือ ต่อไปนี้ 1.ออกแบบและประบค่าระบบและอุปกรณ์ด้วย Bonson netsim 6.0 2.บริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Linux redhat v.xx
ระบบฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพียู หน่วยความจำ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต อิเตอร์รัพต์ วิธีการเขียนโปรแกรมควบึคุม การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม การประยุกต์ใช้งาน
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา องค์ประกอบ
การทำงาน ข้อจำกัด มาตรฐานสากล และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ทั้งในด้านการบริหาร การบริการ การเรียนการสอนและการฝึกอบรม การศึกษาผล
คอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการฝึกอบรม ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
งานด้านต่างๆ ในวงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ และเครือขายการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาการออกแบบและการสร้างบทเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการออกแบบบทเรียน การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินบทเรียน