การศึกษาและรังวัดข้อมูลในงานสำรวจ ค่าคลาดเคลื่อนในงานสำรวจ การรังวัดระยะทาง การรังวัดระดับ การรังวัดมุมและทิศทาง การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม พิกัดฉาก การรังวัดระยะไกล