ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยดำเนินงาน การจัดตั้งรูปแบบของปัญหาการสร้างและหาผลลัพธ์ของแบบจำลองของปัญหา ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น การประยุกต์ใช้แบบจำลองของระบบพัสดุคงคลัง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์โครงข่ายและเทคนิคการจำลองแบบปัญหา แนวคิดของเทคนิคการหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม