เพื่อให้นักศึกษาทีเรียนวิชานี้เข้าใจผลเฉลย และการหาผลเฉลยของบทประยุกต์ที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะนำ เพื่อประโยชน์ในการศึกษารายวิชาขั้นสูงต่อไป