ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การนำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานและ5ส. การบริหารคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ทักษะการวางแผน ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และอื่นๆตามที่สาขาพิจารณา

ศึกษาหลักวิธีต่างๆ ที่สามารถใช้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เก็บพลังงาน อันได้แก่การวิเคราะห์ ผลตอบสนองชั่วครู่ และผลตอบสนองบังคับ รวมไปถึงการคำนวณกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้า