การศึกษาถึงกระบวนการวิจัยทางอุตสาหกรรม เทคนิคต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติ และการวิจัยทางธุรกิจ เน้นหนักที่การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางอุตสาหกรรม

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินค้าและบริหาร โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบัติในกิจการ ลักษณะต่าง ๆ กัน ศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ  ทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้า และระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ISO 18000

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีทางด้านการบริหารและการจัดการคุณภาพ

2. เพื่อนักศึกษาสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางด้านการจัดการคุณภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพได้

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การควบคุมต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต การบริหารสินค้าคงเหลือ สิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยในการผลิต และเทคนิคการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้ในงานผลิต

เพื่อศึกษาถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินโครงการในงานอุตสาหกรรม  ประเภทโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดหาและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน ศึกษาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภายในต่อการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต   การบริการ   และการเงินของโครงการที่จะลงทุน   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ การประเมินโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงของโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการประเมินโครงการ รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจทางการเงินและผลกระทบต่อโครงการลงทุนในด้านต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินของโครงการ  การปฏิบัติการในการจัดทำโครงการและวิธีการนำเสนอ