ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นรายวิชาพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญ ในการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเขียนโปรแกรม การแปลภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม ฮาร์ดแวร์ของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซีพียู ระบบหน่วยความจำ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต และอินเตอร์รัพต์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้งานเป็นระบบไครคอนโทรเลอร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป