ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเชิงตัวเลข สำหรับงานวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาด รากของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น เก๊าซ์จอร์แดนอิลิมิเนชั่นและเก๊าซ์ไซดอลการทำเคอร์ฟฟิตติ้งด้วยวิธีลีสท์-สแควร์รีเกรสชั่น และอินเตอร์โพเลชั่น การอินทีเกรตด้วยวิธี

นิวตัน-โคทรอมเบอร์และเกาสซ์ควอเตเจร์การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียน