จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจถึงจริยธรรมทางธุรกิจ

1.2  เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่อจริยธรรมทางธุรกิจ

1.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้จริยธรรมในเชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมกับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และนำหลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปใช้ได้จริง ในธุรกิจปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม จรรยาบรรณและความเสื่อมของจริยธรรมวิชาชีพ ปัญหาจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและสังคม จริยธรรมธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ การนำจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและนักธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการยกตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น


เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการเป็นนักบริหาร และมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจ เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสร้างธุรกิจ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจได้ และเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ทุกรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม มาวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ


" English for Business communication II" is designed to help students who want to improve English skills for their future career.
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติงานวิจัย ความสำคัญ ขั้นตอนการเลือกตัวอย่าง
  2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนเค้าโครงงานวิจัย และเขียนรายงานวิจัยได้