ศึกษาเกี่ยวกับการแทนรูปแบบของระบบไฟฟ้ากำลัง สมการวงจรข่ายและการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้ากำลัง การศึกษาโหลดโฟล์ว การวิเคราะห์ฟอลต์แบบสมมาตรและฟอลต์แบบไม่สมมาตร แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานสนามแม่เหล็ก การสูญเสียในแกนเหล็ก การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูล เฟสเซอร์ไดอะแกรมและสมรรถภาพหม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบ พื้นฐานของหม้อแปลง ส่วนประกอบหม้อแปลงกำลัง หม้อแปลงหลายเฟสและกลุ่มเวกเตอร์ หม้อแปลงพิเศษ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล พื้นฐานการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สภาวะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากรณีแรงบิดคงที่ โครงสร้างและคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรง
11-210-427 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง Power System Protection Lab. วิชาบังคับก่อน : การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 11-210-426การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง เช่น ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง เซอร์กิตอินเตอร์รับเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวส์ หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน โครงสร้างและหลัก การทำงานของรีเลย์ รีเลย์กระแสเกินและแรงดันเกิน รีเลย์ผลต่าง รีเลย์รู้ทิศทาง รีเลย์วัดระยะทาง การแบ่งโซนของระบบป้องกัน การประสานของการทำงาน รีเลย์ การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ บัส หม้อแปลงและสายส่ง สายป้อน