ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของถนน วิวัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย หลักการเบื้องต้นของการวางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การเงินและเศรษฐศาสตร์ การสำรวจ และการออกแบบทางด้านเรขาคณิต วัสดุการทาง การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีต การระบายน้ำ การก่อสร้างทางและบำรุงรักษา