ศึกษาถึงบทบาทของการบริหาร ลำดับและขั้นตอนในด้านการวางแผนและควบคุมกำไรการ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การใช้งบแระมาณในการวางแผน การควบคุมปัจจัย การผลิตและการจำหน่ายอันจะมีผลในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ การจัดทำ งบประมาณมุ่งความสัมฤทธิ์ผล การศึกษาเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอันได้แก่ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทางธุรกิจ