รายวิชา ทักษะทางสารนิเทศ 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตสุิรินทร์
สอนเกี่ยวกับความหมายและประเภทของวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาการรู้สารนิเทศในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การให้ความหมายและวิเคราะห์ความต้องการสารนิเทศ   การเลือกแหล่งสารนิเทศ    กลยุทธ์การสืบค้นสารนิเทศ    การประเมินคุณค่าของสารนิเทศ    การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารนิเทศ เพื่อเรียบเรียงและนำเสนอ