เป็นรายวิชาที่เน้นวิธีการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ที่เราทุกคนตระหนักถึง การเรียนวิชานี้ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการสื่อสารที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันซึ่งคนส่วนมากใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเขียนภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันเป็นวิธีการหนึ่งวิธีการที่จะใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นทางสาขาวิชาจึงได้เปิดหลักสูตรวิชา writing 3 ขึ้นเพื่อใช้พัฒนานักศึกษาและผู้เรียนต่อไป