พื้นฐานคอมพิวเตอร์เครื่อข่ายมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ขอสร้างรายวิชา Graphic Program Usage อาจารย์วราลักษณ์  คำเนตร เป็นผู้สอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ