ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์ กฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการผังเมือง กฎหมายที่ดิน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เพื่อประกอบการปฏิบัติวิชาชีพให้เหมาะสม


          ศึกษาเกี่ยวกับสาระสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ วิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลากรทาง      การท่องเที่ยวและโรงแรม สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงสาระสำคัญกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม


      ศึกษาเกี่ยวกับสาระสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทหน้าที่และวิธีปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการนำกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

          ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอันได้แก่ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในทางธุรกิจ


          หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอันได้แก่ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับนิติกรรมในทางธุรกิจ

          Introduction to business law and business legal system. General principles of business law practices includes personal and property law, law of trading, prevailing law, renting, borrowing, lending, hiring, warranty. Credit transactions and security devices, such as, mortgages, pledges, and liens. Partnership and Companies law. Registration of rights. Intellectual property law. Practice conducting business legal transactions.


ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หน้าที่และความสำคัญของผู้บริหาร ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุม
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมองค์การ มีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่า “พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ” (human behavior in organization) และ “พฤติกรรมองค์การ” (organization behavior) เสียก่อนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยทั่วไปแล้วการศึกษาวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ และพฤติกรรมองค์การไม่มีความแตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ เป็นการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในระดับต่าง ๆ เพื่อแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาทั้งสองส่วนนี้เป็นการศึกษาในขอบเขตเนื้อหาเดียวกันอย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 วิชามีความแตกต่างกันอยู่บ้าง คือ เมื่อเราเอ่ยถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การเรามักจะหมายถึงการแสดงออกของปัจเจกบุคคล (individual) ที่อยู่ในสภาวะการทำงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา สถานที่ และวิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยทฤษฎีจิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ แต่เมื่อเราพูดถึงวิชาพฤติกรรมองค์การ เรามักจะมองในแง่ของกลุ่ม (group) การทำงานว่ามีพฤติกรรมอย่างไร มีความร่วมมือ ความขัดแย้ง และแบบฉบับปฏิสัมพันธ์ (interaction) เป็นอย่างไร ผลกระทบที่กลุ่มมีต่อผลงาน และผลกระทบของงานที่มีต่อกลุ่มเป็นอย่างไร

          การอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านสังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มาประกอบ เมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงแล้ว การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล เพราะแม้ว่าเราต้องการเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มแต่กลุ่ม ก็คือ การรวมตัวของปัจเจกบุคคล เราจึงไม่สามารถแยกปัจเจกบุคคลออกไปจากองค์การได้ การที่จะเข้าใจพฤติกรรมองค์การได้ดีนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การให้ดีเสียก่อน นอกจากนี้ตัวขององค์การเองไม่ว่าจะเป็นบทบาท หน้าที่ตลอดจนบรรยากาศในองค์การก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลด้วย

หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอันได้แก่ กฎหมายลักษณะบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับนิติกรรมในทางธุรกิจ

          Introduction to business law and business legal system. General principles of business law practices includes personal and property law, law of trading, prevailing law, renting, borrowing, lending, hiring, warranty. Credit transactions and security devices, such as, mortgages, pledges, and liens. Partnership and Companies law. Registration of rights. Intellectual property law. Practice conducting business legal transactions.