ตำราจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวเล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์การสอนหลายสิบปีของตน อีกทั้ง ยังได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารตำราของนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยผสมผสานศาสตร์ตะวันออกกับศาสตร์ตะวันตก หลักการทางพุทธศาสนา และข้อกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ แล้วสาธิตการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นหลักประกันได้ว่า ผู้เรียนจะได้เป็นครู อย่างผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้