คำอธิบายรายวิชา

 ความสำคัญ ประวัติ วิธีการศึกษาทางจุลชีววิทยา และชนิดของ จุลินทรีย์ ความแตกต่างของเซลล์แบบโพรคาริโอตและยูคาริโอต โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ วิธีการฆ่าเชื้อ และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม พันธุกรรม การ จ าแนกหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ การเกิดโรคและการสร้างภูมิคุ้มกัน และประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน