ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อของสารอินทรีย์ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารอินทรีย์ ประโยชน์และโทษของสารอินทรีย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน