ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของร่างกายของสัตว์เลี้ยง
เพื่อแนะนำให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสรีระระบบสืบพันธุ์สัตว์

การอนุบาลและการเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อน

เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน