ศึกษารูปแบบศิลปะร่วมสมัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย

ศึกษาประวัติจิตรกรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19

ศึกษาเกี่ยวกับความถูกต้องในการวาดภาพคน สัดส่วน น้ำหนัก แสงเงา