รู้และเข้าใจหลักการวาดเส้นและระบายสี มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การวาดเส้นและระบายสี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม