ฮาร์ตแวร์ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพียู ระบบหน่วยความจำ ระบบอินพุท ระบบเอาท์พุท

และอินเตอร์รัพท์ วิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ การตรวจสอบแก้ไขโปรแกรม การประยุกต์ใช้งาน

นำเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มตามแผนของโครงงาน ออกแบบหรือสร้างหรือทดลองหรือพัฒนา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สรุปผลพร้อมจัดทำเอกสารรายงานที่ผ่านการตรวจสอบจากคระกรรมการ

อาจารย์ผู้สอน นายปรีชา สมหวัง และนายเกษม พรมรินทร์

04-132-418 เรื่องเฉพาะวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Select Topics in Mechatronics Engineering