วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุดฯ
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวิจัย โดยจะเลือกหัวข้อในการวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น รวมถึงการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการประมวลผลการวิจัย รวมถึงวิธีการในการนำเสนอผลงานวิจัย