นการวางแผนทางการเงินควรคำนึงถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อระบบการวางแผนทางการเงินของบุคคล

การวางแผนการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ควรเริ่มจาก

  1.เขียนรายจ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เรียงจากความจำเป็นมากไปน้อย

  2.นำรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกัน และเปรียบเทียบกับรายได้ของตนเอง

  3.ปรับเปลี่ยนรายจ่ายให้เมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ

  4.ควรมีการแบ่งเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อการออม โดยประเมินความสามารถในการออมของตนเองว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด และควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอ

การประกันภัย  เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเเละทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้ทำประกันภัยไว้ โดยการเฉลี่ยหรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกที่ทำประกันภัย  โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันเเละชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ความสำคัญของการประกันภัย  

1. ความสำคัญของการประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัย  คือ  การให้ความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว

 2. ความสำคัญของการประกันภัยต่อสังคม  คือ  เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย  และช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมทำให้เกิดความมั่นใจ  หากเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้น  ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 3. ความสำคัญของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจ    เงินที่ได้จากการเก็บเบี้ยประกันภัย  เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศในการกู้ยืมมาลงทุนทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้า  สำหรับธุรกิจที่ทำการประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ได้ทำประกันภัยไว้  ทำให้เกิดความมั่นคงในกิจการวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การศึกษาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดสูงสุดฯ
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ หลักการและกระบวนการของการวิจัย โดยจะเลือกหัวข้อในการวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น รวมถึงการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการประมวลผลการวิจัย รวมถึงวิธีการในการนำเสนอผลงานวิจัย