รายวิชา Metal Forming (การขึ้นรูปโลหะ)
รายวิชา Thermodynamis of Materials เป็นรายวิช่หนึ่งที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ และหลักสูตรวิศซกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ