การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตร ทล.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

ประเภทของรายวิชา วิชาชีพเลือก

จำนวนหน่วยกิต 3(1-4- 4) บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษานอกเวลา 4 ชั่วโมง

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพัฒนาภาพ 3 มิติ สำหรับสื่อภาพยนตร์โทรทัศน์ เว็บไซต์ เกม ตลอดจนมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานพื้นฐานได้

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1) เพื่อให้นักศึกษามีรู้และมีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และเทคนิคในการสร้างภาพ 3 มิติ

2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำหนดพื้นผิว การประมวลผลและการออกแบบ และพัฒนาภาพ 3 มิติ สำหรับสื่อภาพยนตร์โทรทัศน์ เว็บไซต์ เกมได้

3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อสร้างผลงานพื้นฐานได้

กระบวนการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ  Online Advertising, Online Public Relation เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการต่างๆ เช่น การโปรโมทเว็บไซต์ การโหวต การเล่นเกม เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ และฝึกทักษะการผลิตสื่อบนเว็บไซต์ขึ้นมา 1 ชิ้นงาน