ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส (Process Management) การจัดการหน่วยความจำ (Memory Management) การจัดการเกี่ยวกับอินพุต-เอาต์พุต (Input/Output Management) การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม (File Management) และการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ (Protection and Security)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของโพรโตคอลในเครือข่าย มาตรฐานอีเทอร์เน็ต (Ethernet) ฟาสต์อีเทอร์เน็ต (Fast Ethernet) การทำงานของเราท์ติ้งโพรโตคอลชนิดต่างๆ สถาปัตยกรรมเครือข่ายระยะไกล และการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบเปิด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array) สแต็ก (Stack) และคิว (Queue) ลิงค์ลิสต์ (Linked List) ต้นไม้ (Tree) กราฟ (Graph) และการประยุกต์ใช้งาน การเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล การสร้างรูปแบบของข้อมูล (Data Model) วิธีการออกแบบฐานข้อมูล วิธีการฟื้นสภาพ (Recovery) และการควบคุมภาวะพร้อมกัน (Concurrency Control) ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML การเชื่อมโยงเอกสาร การสร้างฟอร์มและการจัดการเอกสารด้วย Style sheet ภาษาสคริปต์ (Script) ที่ทำงานฝั่ง Web browser ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่ง Web server และการจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บ