เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา06-010-104 เขียนแบบเบื้องต้น (Basic  Drafting) เล่มนี้จัดทำขึ้นมา เพื่อประกอบการสอนในรายวิชาเขียนแบบเบื้องต้น สาขาวิชาการจัดการผังเมือง  หลักสูตรระดับปริญญาตรีการจัดการผังเมืองบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับวิชาเขียนแบบเบื้องต้น (Basic  Drafting) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นความสำคัญการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ  หลักพื้นฐาน วิธีการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน  สถาปัตยกรรม  และงานผังบริเวณ เช่นการเขียนต่ออักษร  การใช้เส้น  การใช้สัญลักษณ์  การเขียนภาพฉาย  การเขียนแบบชิ้นส่วนถอดประกอบ  การเขียนภาพ 3 มิติ  ไอโซเมตริก  ออบลิคและการเขียนทัศนียภาพ